משחק !בֵלַׁשְל רואזוגטס טובור וניד באינטרנט

                                  Combine! Dino Robot Stegosaurus קחשמ

!בֵלַׁשְל רואזוגטס טובור וניד (Combine! Dino Robot Stegosaurus ):

.skutelozavr - רואזוניד לש שדח ןימ היהי הזו תמלשה הכחמ םיטובור לש אבצ .דמחמ תייח ומכ רתוי אוה טובור וא תניירושמ תינוכמ ביכרהל :הריחב ךל שי .סטומ וא ר"יח תלבוהל הקזח ןיירושמ ךפוה ,ךרוצ שי םאו ,ןגהל ןגמ םע תוזירזב דיוצמ