משחק Mechanic ספוטרצירט :עוצעצ וניד תדלפ באינטרנט

                                  Steel Dino Toy: Mechanic Triceratops קחשמ

Mechanic ספוטרצירט :עוצעצ וניד תדלפ (Steel Dino Toy: Mechanic Triceratops ):

.דעו לגר ףכמ םישומח ,הדלפה ותימע לש שדח קתוע ףוסאל םילגוסמ ויהת םתא לבא ,בשע י .ומוקמב ןקתומ תויהל בייח יכ םיירשפא הלודגו הנטק תכתמ יקלח לככ אלמ אוה ,רוצייה .הבכרהל ךלש דיחיה ילכה הז - רבכעה םע ךשמה .הלועפב טובורה תא קודבל ,ןורחאה טרפה תרדגומ וז תורשפא רשאכ