משחק !בֵלַׁשְל ןירג Ptera - טובור וניד באינטרנט

                                  Combine! Dino Robot - Ptera Green קחשמ

!בֵלַׁשְל ןירג Ptera - טובור וניד (Combine! Dino Robot - Ptera Green ):

.רופיצ ואוו ,םירטמ רשע םינש ועיגה םישנא לש םייפנכ תטומ ,ףועל לוכיש רואזוניד - .ינתמיא וניד טובור גרה תנוכמ לש ומרגי ינלטק קשנ לש דויצו םינטק םיקלח ולש תכתמה .ותוא אצמי אל ביואה ,ריוואל הלעי הזכ סונ םא