משחק Ankylo טיינ טובור וניד באינטרנט

                                  Dino Robot Knight Ankylo קחשמ

Ankylo טיינ טובור וניד (Dino Robot Knight Ankylo ):

.ולש סופיטה בא ומכ ,הוולש ומכ היהי אל רשא ,תכתמה רואזוניד לש קתוע ףוסאל ךירצ ה .הבכרה לע לקהל תנמ לע םישגדומ םה ,םימיוסמ תומוקמ לע םתוא םישל ,דפה םיטרפ .רואזונידה ליעפהלו רבכעה לע ץוחלל ךירצש םינמוסמה תומוקמה ןכיה הכרע הארת הנוילע