משחק tanystropheus עוצעצ המחלמה טובור באינטרנט

                                  Toy war robot tanystropheus קחשמ

tanystropheus עוצעצ המחלמה טובור (Toy war robot tanystropheus ):

Tanystropheus םיקלח לש הלודג הצובק הארמ ,םסק עיפומ ןויה תבית לש ןוילעה קלחה לע .םהלש רשקהו החיתפה תופצלו ןמוסמה םוקמה לע רבכעה םע םתוא םקמל ,תווצי וקפוסש םיק .שומיש ךלהמב האטח אמש קדביהל בייח םייס טובורה