משחק רואזוניפס טובור המחלמה לש עוצעצ באינטרנט

                                  Toy War Robot Spinosaurus קחשמ

רואזוניפס טובור המחלמה לש עוצעצ (Toy War Robot Spinosaurus ):

.ןוט השיש לקשמל העברא לוקשלו םירטמ הרשע שש עיגה וכרוא ,ןוקיטרקה תפוקת ויחש קנע .המצע יבור המכ תוריש סנכיי ןכומ טובור רואזוניד תכתמ יקלח בכרומ הז יכ ,ןכוסמ רת .רמגומה טובורה לש םירחא םיטנמלאו ונויסינ לע יולת התא זאו ,תרגסמ םירצויו םיקחרת