משחק triceratops עוצעצ המחלמה טובור באינטרנט

                                  Toy war robot triceratops קחשמ

triceratops עוצעצ המחלמה טובור (Toy war robot triceratops ):

.םיהובג שולשו םירטמ העבשמ רתוי - םימישרמהו םייאמ וילדג תורמל ,ינוחמצ היה הזש ם .תוקזח םיילגר םע ךלש םיביואה ךורדלו תוריל לוכי אוה ,קיזמ ךכ לכ ראשיי אל ךלש רו .תונבל ידכ רבכעב שמתשהל ,העיגה ףוליח יקלח םע אספוק