The Freemaker Adventures Puzzle Mania  קחשמ

Freemaker תואקתפרה לזאפ הינאמ (The Freemaker Adventures Puzzle Mania ):

.ונילא בש בכוכ ידגאה תמחלמ וגל .תובוהא תויומד לש תונומת םע םילזאפ skladat התא יכ ,ךלש בלה תמושתו חומה לכ תא ת .תודיח לש םלועב יתימא יד'ג תויהל יתמייסו ,םירבש העברא לפוקמ תויהל ךירצ התא ובש .המצעב עיגת ןכ לעו קחשמה תא ליחתהל םוקמב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות