משחק היסקלגה ירמוש וגל באינטרנט

                                  Lego Guardians of the Galaxy קחשמ

היסקלגה ירמוש וגל (Lego Guardians of the Galaxy):

.היסקלגה ירמוש וגל קחשמב ךלש תויומדל וכפהי סקארדו תוטקר ןוביבד , .קיטסלפ תובוב ומכ םיזזו םיארנ םהש רמואש המ ,וגלה םלועב םיאצמנ םה .הנגה ירסח םהש רמוא הז ןיא ךא .עשרה ןאנורמ םוקיה תא ליצה דחא ךרוצלו ,ךרע ירקי תורצוא רחא שפחלו .Groot - תרחא תומדל החותפ השיג .קשנ ילכ ופסאו םיביוא וסרה ,תותלד וחתפ ,תומרופטלפ לע ורבע .תואקתפרהו םילושכמ הברה ויהי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות