משחק Term Tyranno Comthis טובור וניד בלש באינטרנט

                                  Combine Dino Robot Termityranno Comthus קחשמ

Term Tyranno Comthis טובור וניד בלש (Combine Dino Robot Termityranno Comthus ):

.ןוליסה ףחד לע םמצע תא תונבל ידכ םוחתב ךל םידרוי םה ,תודרפנה תודיחיה ןמ ותוא ף .ןוכנ םוקימה םא ,לוענ טירפה ,םהלש תשטשוטמה הנומתה םישגדומ תומוקמה ינותנ תא עבק .הקידב תונוכמל לבקל שי רשא ,הקידבה תבכרה רבכע םע ךשמה