משחק !בֵלַׁשְל סורואזוניזירת טובור וניד באינטרנט

                                  Combine! Dino Robot Therizinosaurus קחשמ

!בֵלַׁשְל סורואזוניזירת טובור וניד (Combine! Dino Robot Therizinosaurus ):

.םישוע אל טושפש יטובור רואזוניד מ .סורואזוניזירת םע םישגפנ םתא ,םויה לבא .ףוסאל ןבומכ לוכי ץצופתה הזשכ הז רידא םחול .בוציעה ותוא ףיסוהלו טירפ רוחבל הכרע רוקח .קשנ לש םוצע לנסרא םע המיחל טובורו ץורמ תנוכמ אוה ,הדובעה לש תוסריגה יתש תושעל .קזחו לודגה ביואה דגנ קבאמב תתלו חכה תא ךירעהל רתאב תוקידבה