משחק Kentrosaurus טובור וניד באינטרנט

                                  Dino Robot Kentrosaurus קחשמ

Kentrosaurus טובור וניד (Dino Robot Kentrosaurus ):

.םכתוכזב קרו ,חוטב הז - ילאוטריוו םלוע קחשמ היהי אוהש הדבועה לבא ,םיעדוי אל ונ .תבכר םחול טובור חצור ךופהל לוכיש רואזוניד ינש ףוסאל לגוסמ היהת התא ,רבחלו םמו .חטשב םייוסינ ךורעל ,הדובעה תמלשה רחאל ,רבכעב שמתשהל ,ילככ