משחק סקר וקיסקמ טובור המחלמה לש עוצעצ באינטרנט

                                  Toy War Robot Mexico Rex קחשמ

סקר וקיסקמ טובור המחלמה לש עוצעצ (Toy War Robot Mexico Rex ):

?רופיס לש עוצעצ הארנ הרוטקירק .סקר םשב רואזוניד היה ,בוט תלכתסה םא .עוצעצ לש רואזוניד - ובור םינטק םיטרפ ביכרהל ,םיעוצעצ לש רצוי לש דיקפתה תא קחש .הבג לע לודג הבור םע הפי םודא טובור לבקמ התא ףוסב .רתוי הברה דועו ,ונוויכ תא תונשל לוכי התאש ךכ ,חדקאב תוריל ,םוהנל לוכי ךלש םיע