משחק !בֵלַׁשְל סורואזוקריטס טובור וניד באינטרנט

                                  Combine! Dino Robot Styracosaurus קחשמ

!בֵלַׁשְל סורואזוקריטס טובור וניד (Combine! Dino Robot Styracosaurus ):

.רשבה תא םיכרוצה םיביוא ינפמ ןנוגתהל ורשפא רשא ,םידח םיצוק לש םהלש הנושה ןוראו .תינלטק ןרק ןירקמ ,בגה לע דחוימה ןמושה תוכזב חוטב רתוי וליפא היהי ונלש וניד טו .רתאב ןויסינו ירבש לש טובורה ףוסא .רבכעה םע ךשמה