משחק רגייט :טובור וניד באינטרנט

                                  Dino Robot: Tiger קחשמ

רגייט :טובור וניד (Dino Robot: Tiger ):

.ינשה םע דחא המחלמב ךישמהל טובור םירואזוניד .המיחלה ינכמ רמנה תא תוארל לוכי התא ,םויה ברקה לש םויב .ךלש תויפיצה לע תולעל היהי יכ קזח דואמ לדומ והז .בצעמ ףוסאל ךירצ ברק קוסעל התאש ינפל ,דימת ומכ .ףוסאל ךרוצ שי רשאו ,טובורה לש הסירפה תא גיצי ךסמה .טובורה תוקידב לע תכלל םיקלחה לכ תא ונמייס ףוסיאה .ביואה םע המחלמל תאצל םילשה ,םינגמ םישדחה םהינש ,םיקירטה לכב שמתשה