משחק טובור שא ןוקרד באינטרנט

                                  Robot Fire Dragon קחשמ

טובור שא ןוקרד (Robot Fire Dragon ):

.טהול םודא ןוקרד תובורק םיתעל הזו ,קזח ביוא םע ברקב הווח לש המיחל תולוכיו םיעו .חצונמ יתלבו רידא םחול הז ףוסאל ךיא דמול התא ןמזה עיגה .םיחרפ םיינפשוחהו םינונגנמ רופיש היהי הבכרהה ךילהתב םימיוסמ תומוקמ לע םתוא ןיק .טפשמל הכחמ שדחה טובורה ףוסב