משחק T - Rex לסחמה טובור וניד באינטרנט

                                  Dino Robot Terminator T-Rex קחשמ

T - Rex לסחמה טובור וניד (Dino Robot Terminator T-Rex ):

Tirex ץראה רודכ ינפ לע םעפ יא היהש רתויב ארונה רואזוניד. .תומלש םירע סורהל לוכיש קנע ףרוט והז .ביואה המיחל םיטובור לש אבצה דגנ קשנ ילכו תכתמה לע דומעי אוה לבא ,הז ףרוט לש ס .ךסמה לע היהי יכ תינבת לע ותוא תונבל ,ותוא קודבלו ברקל ךלוה התאש ינפל .םיוסמ אתב ןקתומ תויהל בייח טרפ לכ ,הגרדהב הז תא ףוסא .ברקב וקשנ תא קודבל ףוסיא רחאל