משחק גנוק גניק :טובור רואזוניד באינטרנט

                                  Robot Dinosaur: King Kong קחשמ

גנוק גניק :טובור רואזוניד (Robot Dinosaur: King Kong ):

.הדובע יגציימ םיקיחצמ םיקלח הברה האור התא .דחי םיקלחה לכ תא ףוסאל ותוא תוקנל ךירצ התא ,הז תא האור התאש ינפל לבא .הדולח ינפמ םיקלח קפסל ךילע ןאכ ,ןושארה בלשה לא ךשמה .םתוא םירהל ליחתהל ,םינכומ םיטירפה רחאל .טובור דע ףרצל לש הסירפה םע .םיבושק תויהל ןיידע לבא ,םירחאה םע רבחתמ אל טושפ הז ,םש טירפה תא רחבת םא שבתשה