משחק ינאכמ ליפ תבכר באינטרנט

                                  Assembling mechanical elephant קחשמ

ינאכמ ליפ תבכר (Assembling mechanical elephant ):

.ביואה קשנ ילכ לש םינוש םיגוס לע עיפשהל לוכי רשא ,רצונ דחוימ טובור לש עגנב םחל .רתויב םידימעה םירמוחהמ יושע ,יקנע ינאכמ ליפ והז .םיטירפ ףוסיא תועצמאב התמקה קלח תחקל התא .הלועפב הז תא קודבל לוכי התא ,ןכומ אוה רשאכ ,הרקמה לש וילע ליטמו ,הסירפה שמתשה .הזה טובורה לש חכה תונהילו םיחתותב תוריל ,תויקנע םיילגרב עקור ,זז