משחק !בֵלַׁשְל Amargasaurus טובור וניד באינטרנט

                                  Combine! Dino Robot Amargasaurus קחשמ

!בֵלַׁשְל Amargasaurus טובור וניד (Combine! Dino Robot Amargasaurus ):

.םינש ודחכנ 'מ וכפה הלאה םירוציה יכ ,יח רואזוניד תוארל לגוסמ היהי והשימ יכ ריב .רואזוניד טובור לכ בצעל םירשפאמ תויגולונכטו תוינרדומ תוילגת ,תאז םע .ובג ךרואל םידח םיצוק םע לודג לחוז - amargasaurus ףוסאל ךירצ התא הזה קחשמב .ביבס לכ תא דימשהלו ץצופל ,תוריל לכות ךלש וניד טובור ,םייחכונה םילחוזה דוגינב !הלש המצועהו חוכה לש אדוולו םינטקה םיטרפה לש טובורה ףוסא

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות