משחק !בֵלַׁשְל Plesio קומעה טובורה וניד באינטרנט

                                  Combine! Dino Robot Deep Plesio קחשמ

!בֵלַׁשְל Plesio קומעה טובורה וניד (Combine! Dino Robot Deep Plesio ):

!םירואזונידה ויה ץראה רודכ לש םיירקיעה םיבשותה ,םינש'מ האמ יכ םכמצעל וראת .םימה ךותב וליפאו ,םימשב ,םירהב ,עקרקה לע :םוקמ לכב ויח םה .סופיטבא תימיה רואזוניד הירואזויזלפ - טובורה תא ףוסאל ךירצ התא הזה קחשמב .תיבחל תולקב הליעי התייה ףוגה תרוצ תאו ,םיריפנס חתפ אוה ,תופכ םוקמב ,םימה בשוי !םיהדמ הז טובור רואזוניד ריכהל ,תאז םוקמב