משחק !בֵלַׁשְל םודאה Tyranno טובור וניד באינטרנט

                                  Combine! Dino Robot Tyranno Red קחשמ

!בֵלַׁשְל םודאה Tyranno טובור וניד (Combine! Dino Robot Tyranno Red ):

.הלש רתויב םיקזחה תויונמוימ רוקחל היהי ןתינ וירחאלש ,רואזוניד טובור ףוסאל - קח .םיפרוט םיירוטסיהרפ םילחוז לש הנומתה תא םאות רשא טהול םודא עבצ ,ירלופופה רואזו .םיינשה םינפה לע דחא םיבכרומ בצעמ ימרוג יכ ןה לזאפה לש תובכרומה תא ,םיקלח לש י .רואזוניד ףוסאל תינכתל טובורה לע הסנ