משחק T-Rex םילא טובור באינטרנט

                                  Robot violent t-rex קחשמ

T-Rex םילא טובור (Robot violent t-rex ):

T-Rex וא T-Rex - תונוט העבשל העבראמ - ולקשמו ,םירטמ רשע םינש וכרוא ,ץראה רודכ .Tirex סופיטבא - תינאכמ טובור תרצעב ףתתשת התא .תונוש תורוצבו םינוש םילדגב םיקלח לש יוביר בכרומ הלש עירכמה ףוגה .חטשב קדבנ קנע טובור םתוא איבהלו םתוא ףרצ .שומח אוה יכ ןכוסמ םג לבא ,קנע קר אל אוה .רבכעה םע ךשמה