Wolverine vs Hulk: Sort My Tiles קחשמ

ילש םיחירא ןיימ :vs Hulk ןירבלוו (Wolverine vs Hulk: Sort My Tiles):

.יפוסה ברקל סנכיי לודג רוביג ינש .ץק ןיא טושפ רשא םעז ,קנעה היה תיסמ ,דימת ומכ .יתימא חצור תויהל ךפוה אוה ,ולש סעכ םא .עונכשה חוכ תועצמאב ,ןירבלוו קר לוכי קיספת .חצני ימ ,תונקסמ קיסהלו הנומתה לע לכתסת .םתופתתשה םע ןושאר לזאפה תא ףוסאל ךירצ היה ךכ םשל .ןוכנה םוקימה תא אוצמל ךירצ קר התא ,לזאפה לש קלח ויהיו רותפכ לע ץוחלל ,טעמ תיר

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות