משחק רתויב קזחה קוריה שיאה באינטרנט

                                  The Strongest Green Man קחשמ

רתויב קזחה קוריה שיאה (The Strongest Green Man):

.קנעה ומכ הזכ עונלוק רוביג לש ויתואקתפרה תא היזיוולטה יכסמ לע תו .הז רוביגל שדקומה רתויב קזחה קוריה שיאה לזאפה קחשמ תא םכבל תמושת .ונלש תומדה ראותמ ןהילעש תונומת ויהי ךסמה לע םכינפל .םהמ דחאב םתרחב רבכע תציחלב .קחשמה לש ישוקה תמר תא עבק ,ןכמ רחאל .םיבר םיקלחל לופית הנומתה ןכמ רחאל .קחשמה שרגמל םתוא ריבעהלו הז רחא הזב םתוא תחקל ךרטצת וישכע .קנעה לש ירוקמה יומידה תא רזחשת ,דחיב בלשמ התאשכ ,םש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות