משחק אופניים רוכבים באינטרנט

                                  Bike Racer קחשמ

אופניים רוכבים (Bike Racer):

!לולסמה לע תונוש תודוכלמ םג ומכ ,םירחתמ הברה היהי ,טרופס ץורימ יעונפוא קלח תחק !םייסל הל הנתנ אלו ץורמהמ ךל איבהל לוכיש ןכוסמ רוב וא הדח היינפ לכל ןכומ תויהל !ךלש לזרבה סוס רובע רתויב םיבוטה םיטירפה תא תונקל ןושארה סרפה תא לבקל ואוב

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות