משחק זעם במדבר באינטרנט

                                  Desert Rage קחשמ

זעם במדבר (Desert Rage):

.םכמ תיזחה לכ תאו לולסמה תליחתב התא .ךל החלצה האיבה איה יכ אדוול ךיא לבא .יוארכ םולבל ךיא ןיבהל ךירצ התא ןבומכו ,םינטקה םיטרפה לכ לע בושחל ,הנוכנה תורי .תורצ הברה ךל איבי אל תקיודמ המילב ומכ תצק וליפא .בושח םג ןבומכ הז ,לשכית אל התא ךלש םיינפואה ואובו