משחק םילולעפ רפוס רפוס תרטשמ ינפוא רוטלומיס באינטרנט

                                  Super Stunt Police Bike Simulator 3D קחשמ

םילולעפ רפוס רפוס תרטשמ ינפוא רוטלומיס (Super Stunt Police Bike Simulator 3D):

.םיעונפוא לע םג אלא ,תוינוכמ לע קר אל תובוחרב רויס הגוהנ תובר םי .רתויב החונה הרובחתה תרוצ יהוז סמועה תועשב העונת ךלהמב .קוחה רפמ וא ןיירבע תא קיבדהלו דמוע תוינוכמ םרזב קבדיהל לכוי אוה .ןושארה ודיקפת תא תחקל עבטוה התע הזש רטושל רוזעל ולכות Super Stu .הל הצוחמו ריעה תובוחרב בוכרל ךרטצי אוה .רוקראפ לש יתימא רטסאמכ ךומסה ןיינבל ץופקלו גגה לע בכרל וליפא לו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות