משחק Motokorol באינטרנט

                                  King of Bikes קחשמ

Motokorol (King of Bikes):

.תורחתה ינגראמ וליבשב וניכהש ,םילולסמה לכ םע דדומתהל ינוציק ,בכור רוזעל ךירצ ה .הזמ הז רצק קחרמב ומקומי םיתבה תוגג לע וחינה םהו .והנשמל דחא גגמ רבעמ תעב עונפוא ףיעהל לאו רהזיה