שפּיל םַאג ינָאּפ ןיילק ענייש ןיימ אָנליין

                                   My Lovely Little Pony Gam ליּפש

םַאג ינָאּפ ןיילק ענייש ןיימ (My Lovely Little Pony Gam):

.ינָאּפ לסיב וויטקַארטַא ןוא טנַאגעלע טסרעמ יד ןייש ןופ תומולח סאוו ,Jami ינָאּפ טויק .ןעלגילֿפ ןוא גנוריצ ,עווירג ריא ןופ ןרילָאק יד ןבַיילק וצ ןבָאה ריא .ןייש ןראוועג עקַאט Jami וצ לַאטעד רעדעי ךרוד ןטכַארט וצ ןריבורּפ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס