שפּיל דיָאוו יד רילָאק אָנליין

                                   Color The Void ליּפש

דיָאוו יד רילָאק (Color The Void ):

!ןטייט ייז ,ןאטעג טאה רע סָאוו עלַא ןוא שינרעטצניפ ,רעדיוו ןברַאֿפ ןַייז ןופ ןטיירּפ !רעקראטש ליפ ןרעוו ןוא תומשנ רעייז קעווַא ןעמענ ןַאד ןוא רעמ ןליּפש טשינ ןעק ייז