שפּיל רעטָאָאש זָאלב םי אָנליין

                                   Sea Bubble Shooter ליּפש

רעטָאָאש זָאלב םי (Sea Bubble Shooter ):

.זַאסייוויד ןרעדָאמ עלַא רַאֿפ סעמַאג ןעלקיווטנַא וצ סעינַאּפמָאק גנידיל יד ןופ ןייא ןופ .ןבעל ןשטנעמ עייפ יד ווו םי םעד ןופ סטּפעד יד ןיא ךיז נקוטרעטנו ןלעוו רימ טנַייה .טַייקנילפ ןוא יסַארעיקַא טנכייצעגסיו ךרוד דזיירעטקַארעק עלַא ןענעז ייז ,שיפ ןופ טַי .עיצַאגיווַאנ ןופ טַייקכיג ןוא יסַארעיקַא יד ףיוא סדנוָאר גנייפילַאווק יד ךרוד ןאטעג .סע ןיא לייטנָא ןעמענ ןלעוו רימ טנַייה .ליצ רעזדנוא ס זַא - ןרעטש יד זיא סָאוו ןופ רעטנעצ םעד ןיא דלעפ גנייילּפ יד זיא ז .ןברַאֿפ ענעדישרַאפ ןופ סללַאב ךרוד דידנוַארעס ןייז טעוו סע .רילָאק ןגייא ןַייז תעב סללַאב עבלעז יד ןסיש טעוו ןלעטשרַאפ יד ןופ ָאנד יד ןופ ןענע .סע רַאֿפ טזייוו ןבעג ןלעוו רימ ןוא ןדניוושרַאפ ןלעוו ייז רעבירעד ,ַיירד ןופ עירעס .סע ןרעטשעצ ןוא ליצ טּפיוה רעזדנוא ןכיירגרעד רימ תועינמ יד גנייורטסיד ,געוו םעד .טזייוו טסרעמ יד זנייטַא סאוו רענייא רעד זיא רעניוועג רעד .טַייצ ןופ רָאפכרוד יד רעבָא ,ֿבורח סללַאב ןופ רעמונ יד רָאנ טשינ ןובשח ןיא ןעמענ יי .ןשטנעמ םי יד ןופ רעגעי ןוא רעטוש רעטסעב רעד ןופ לטיט רעד ןופ טרעוו ןרעוו ןוא .טנַאמינּפמַאקַא שילַאקיזומ טנכייצעגסיו ןייטשלמרימ קידעבעל ,עטכישעג עווַאקישט ַא זיא .העש עווַאקישט עליפ רעטָאָאש זָאלב םי ליּפש יד ןעגנערברַאפ ןוא םַאדרָאב ןגעוו ןסעגרַאפ !ליּפש יד האנה