שפּיל םור ַאנָאס ןיסעצנירּפ אָנליין

                                   Princess Sauna Room ליּפש

םור ַאנָאס ןיסעצנירּפ (Princess Sauna Room):

.Benefits טנוזעג טימ גָאט ַא ןעגנערברַאפ וצ ןסָאלשַאב יינסיד ןיסעצנירּפ .ַאנָאס ַא טאה םייה ריא לַייוו ,לעזנוּפַאר ןכוזַאב וצ ןעגנאגעג ייז .רעמיצ ערַאּפ רעד ןיא ןעמוקַאב וצ ךעלגעמ זיא סע ןעוו ,בּוט םוי יד געט יד ןטכַארט ןו .טרָאד ריא רַאֿפ ןטראוו ןופ דימ ןיוש ןענעז ייז לייוו ,Friends ריא וצ ַאנָאס יד ןטפע .זרעשזדיסוָארּפ ענעיגיה ערעדנא ןָאט ןוא ץירּפש רעד ןיא סע ןשַאוו וצ ןוא םיללּכ יד על .ךעטנַאה טושּפ ַא ףיוא םויטסָאקדָאב ריא ןשיוט ןוא זנַאשיירעקעד יד עלַא לדיימ יד ןעמענ .רעמיצ ערַאּפ יד וצ ןייג וצ יוו ןסיוו וצ ןֿפרַאד תויתוא יד ,ַאנָאס יד ןיא ןיסעצנירּפ .רענייטש יד ףיוא ןסיג וצ יוו זלרעג זַא סליָא קיטַאמַארע קיטכיוו ןענעז .טַייקרַאטש ןבעג ןוא רעמ זַא רעכיז ןענעז ןיסעצנירּפ יד ןוא ,ןקעמש םענעגנָא ַא ןבעג י .זיסעסנירּפ יד רַאֿפ ערַאּפ קידנקעמש ַא ןכַאמ וצ ליי ןופ שַאלפ ַא ןוא רענייטש ןבַיילק .זנַאּפַאכ ןבעל ןיא ץלַא ערמַאגעל טקַאפ ןיא ,שיטסילַאער יוזַא ַאנָאס יד ןיא ןיסעצנירּפ לי .ןדיילק ןבַיילק וצ זַאנָאס לעזנוּפַאר ןכוזאב ךָאנ .ןזָאלרַאפ טעוו עיסימ ןייד ןוא ,עווַאקישט טסרעמ יד ןעניֿפעג וצ סעיצּפָא יד עלַא ףיוא .ַאנָאס ַא ןיא לָאמ גנידנעּפס סיורג האנה ןענעק ןיסעצנירּפ יינסיד א .טרָאד גניייטס טַייצ גנַאל ַא רַאֿפ ןעקנעדעג וצ ןליוו עלַא ייז ,ור וצ ץַאלּפ ַא וצ ןעגנא .טַייקמַאזקרעמפו רעמ סע ןבעג טעוו ריא סָאוו ס זַא ןוא ,החונמ יד ןגעוו תומולח לעיצע