שפּיל גָאט החּפשמ גניליווצ לעזנוּפַאר אָנליין

                                   Rapunzel Twins Family Day ליּפש

גָאט החּפשמ גניליווצ לעזנוּפַאר (Rapunzel Twins Family Day):

.ןנילפ ןַאמ ריא ןוא לעזנוּפַאר ןיסעצנירּפ ןופ החּפשמ רעד ןיא גָאט סַאּפש ַא ןעגנערברַאפ .גָאט החּפשמ גניליווצ לעזניּפַאר ליּפש יד ןיא ףראד זיא ןגרָאז ןעמעוו רַאֿפ ,גניליווצ ן .ןרָאי שירפ ןיא םינינע רעניד וצ טינ ןיסעצנירּפ יד ,רעבירעד .סדיק יד רַאֿפ סיוא ךַאוו ןוא ,סיוא ןעמוקַאב טעוו סָאוו ,טנַאטסיסַא ַא ףרַאד ילטנַאשזדרע .רעמיצ יד ןיא ןַאגַאלַאב יד ףיורַא ןייר ןוא רעטצנעֿפ ןשַאוו וצ ןֿפרַאד ריא .רדס ץנאג ןעגנערב וצ ןֿפרַאד זרעּפייד ןוא שידיא ןופ ןפיוה יד ןשיווצ .סירבעד ןוא עטָאלב יד ןיא ןייז טינ לָאז רעדניק גנוי ,עלַא ךָאנ .רעטסעווש רעדָא רעדורב לסיב ַא ןבָאה ריא ביוא לעיצעּפס ,עוויטַאמרָאפני ךיוא רעבָא סַאּפ .ןדיילקַאב ןוא ייז ןעמרָאק ,זיוט ןוא זלַאד ןליּפש ,רעדניק טימ טַייצ ןעגנערברַאפ וצ ן .עלומרָאפ גנוטיירגוצ ןעַיילטנַא ןוא לעזנוּפַאר גניליווצ גָאט החּפשמ ליּפש ךיק יד וצ ןי .טלעטשעגוצ ןייז טעוו ןטקודָארּפ יד ןוא רעלעט ריא ,סָאד ןָאט וצ .םערַאוו ןוא שירפ זיולב ןסע וצ ןֿפרַאד זיבייב ךעלרעדנווו ַא ַאזַא ךָאנ .טנוזעג ס רעדניק ןגעוו ןגרָאז ןרעטלע רעייז .ןעמעלַא רַאֿפ עלבַאטטעגרָאפנו ןַייז טעוו גָאט םעד .זיבייב רַאֿפ ןגרָאז וצ יוו ריפ טעוו ריא ןוא ,זיבייב טרעטיֿפעג-םייה ןוא טַייקנייר ט .סדיק יד טימ ןליּפש ןוא זיוה יד ןייר וצ יוו ריא ןופ ןענרעל לעזנוּפַאר .ןינע טושּפ ַא טשינ זיא עטַאט ןוא םָאמ ַא לייוו ,עלַא ךָאנ