שפּיל רעמיצ סוָאס לעזנוּפַאר ןוא ַאסלע אָנליין

                                   BFFs Dressing Room ליּפש

רעמיצ סוָאס לעזנוּפַאר ןוא ַאסלע (BFFs Dressing Room):

.זיטַאליבַאסנַאּפסיר ןופ ץַאלּפ ַא זיא זלרעג ןופ סעציילּפ ךַאווש יד ףיוא ןיסעצנירּפ ַא ךָא .גניּפַאש עגושמ ַא וצ טקישעג ףכית ןוא לופ יד ףיוא קעווַא ןעמוק זלרעג יד זגניטימ ןט .םָארק יד ןכוזַאב וצ זיולב טינ טאה ייז זַא רעדיילק ןופ הרירב יד טימ ייז ןפלעה ןוא