שפּיל גניּפַאש ןייג ןיסעצנירּפ ימַאמ אָנליין

                                   Mommy Princess Go Shopping ליּפש

גניּפַאש ןייג ןיסעצנירּפ ימַאמ (Mommy Princess Go Shopping):

.גניּפַאש זיא זיסעסנירּפ טויק ייווצ יד ןופ ןטעטיוויטקַא טבילַאב יד ןופ רענייא .לעב לעזנוּפַאר ןוא זיבַאכ לַאבַאיושזדנע טסרעמ יד ןופ רענייא זיא סָאד - ּפירט גניּפַאש .לָאמ גניּפַאש קיזיר ַא וצ ןייג סדנעירפלריג טויק ייווצ גניּפַאש טייג ןיסעצנירּפ ימַאמ .קַאמשעג רעדעי רַאֿפ רעדיילק ןעניֿפעג ןענעק ריא .יביעב ריא ןוא ריא רַאֿפ רעדיילק ַיינ ןפיוק וצ סקיטוב יד וצ ןייג ןענעק ריא ןיסעצנ .$ 1.000 עצנאג יד ריא טימ ןַייז טעוו זלרעג יד .זיסערד ייווצ ןפיוק ריא ביוא ,שַאט ןוא ךעלכיש רַאֿפ גונעג ןבָאה ריא יצ ןגעוו ןטכַאר .סיוא ןעמוקַאב טינ ןָאט ריא םָארק יד וצ סדיק יד רַאֿפ ץוס ַיינ ןייק יוזַא ,סדיק רעייז .גניּפַאש ףיוא םַאמ-ןיסעצנירּפ ליּפש יד ןיא טושּפ ןייש זיא זלרעג רַאֿפ דיילק ַא ןפיוק .זרעגנַאכ רעדיילק טימ לכַיימ ןוא ,םָארק רעדיילק ַא ןיא ןייג טעוו ריא .ןיסעצנירּפ יד ףיוא ןריבורּפ וצ סעּפע יוו ריא ביוא .ןפיוק - לּפענק יד ןקירד רָאנ ,םייה ךַאז םעד ןופ טַייקנייש יד ןעגנערב וצ .ןכאז ןייש ןעמוקַאב ןוא טלעג ןעגנערברַאפ - גניּפַאש ןופ סנַאסע יד זַא - םעד ןיא רעבָא .סדיק רעדָא זלרעג רַאֿפ רעדיילק​​ ןופ עיצקעלעס ַיינ ַא ןכַאמ וצ לָאמ רעדעי ןוא טַייצ גנַא .גנירג עלַא ןיא ןליּפש וצ ןרינָאפעלעט קידוועריר יד ףיוא .טינ ןָאט ,לַאוטריוו שטָאכ ,גניּפַאש ףיוא ץרַאמ יד ןטלַאהרַאפ וצ תוביס יד ,רעבירעד .לָאמ רעד וצ עדזַאי ַא רַאֿפ טלעג ןופ ץַאלּפ ַא ןעגנערברַאפ וצ תלוכיב Fashionista שיטקַא .גניקַאטס ןכַאמ רעדָא לייטסרעכ יד ןשיוט וצ רעטקַארַאכ ריא ןקיש ןדַיימרַאפ וצ טשינרָאג