שפּיל ןַאדרַאג ישזדעוו ינָאּפ עניימ אָנליין

                                   My Little Pony Veggie Garden ליּפש

ןַאדרַאג ישזדעוו ינָאּפ עניימ (My Little Pony Veggie Garden ):

.םָארק יד ַייב ייז ןפיוק רָאנ יוו רעסינ ליפ ,Fruits ןוא זלַאבַאטשזדעוו ענעדישרַאפ ןע .שירפ ןענעז ייז ביוא לעיצעּפס ,זלַאבַאטשזדעוו ןוא Fruits ןופ םינימ עלַא ןבָאה וצ בי .גרַאוונסע ןגייא ןייד ןסקַאוו ֿבור ריא סעסרָאפ סאד .םערוטש םעד ךרוד דידייר גנילצולּפ רעבָא ,ןטרָאג ןַייז ןָאט וצ ףיורַא ןטכַארט קקַאשזדעל .ןטרָאג קקַאשזדעלּפּפַא ןייג טעוו ריא טימ טציא ןוא סנקלאוו יד ףיורַא ןכארבעצ עטרעווַא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס