שפּיל וָאט קַאט קיט עוועזָאר אָנליין

                                   Pink Tic Tac Toe ליּפש

וָאט קַאט קיט עוועזָאר (Pink Tic Tac Toe ):

.ןוטרַאק יד ןופ תויתוא טבילַאב ןבעל וצ טרָא ךעלרעדנווו ַא זיא עלליווינָאּפ .סופ נופ רעגניפ - קַאט - קיט ןופ ליּפש ּפישנַאיּפמַאשט טלעוו יד ןטלאהעג ןעוועג זיא ס .גָאריּפ עיקניּפ ינָאּפ ןַאוו טצעל רעווש ַא ךָאנ .סופ נופ רעגניפ - קַאט - קיט ןליּפש סעינָאּפ ערעדנא יד טנרעל רע ווו ,לוש ןגייא ןיי .סלעוועל טייקירעווש עלַא לעב וצ גנוטינעג ןוא ןעמָאנ םעד ןריטקעלעס ,ינָאּפ ןגייא רע

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס