שפּיל גניניוו סרעגנַאר טכַאמ אָנליין

                                   Power Rangers Winning ליּפש

גניניוו סרעגנַאר טכַאמ (Power Rangers Winning ):

Defenders טפעשעג ןיא קירוצ זיא יַארומַאס סרעגנַאר טכַאמ שטנעמ ןופ. .טֿפַאשטכענק ןיא ןעמענ וצ ליוו עשָאר זייב טַייהשטנעמ עלַא ןוא ,ןַאשגניטסקי ןופ רַאפעג .ןשטנעמ עלַא ןעוועטַאר ןזומ סרעגנַאר קידלַאווג יד ןופ עלָאר רעד ןיא ריא טסיב .טַאבמַאק וויטקעפע רעמ וליֿפַא רַאֿפ ,םערָאפ דווורּפמי ַא ןיא ריא ןכַאמרעבי טעוו סָאוו עי .דשזדנייר ןגיוב ַא ןופ טשטנָאל זוָארַא רעַייפ ןצינ רעדָא טַאבמַאק טנעָאנ ןיא דרעווש קיז

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס