שפּיל 5 ה רעבַאר יד בָאב אָנליין

                                   Bob The Robber H5 ליּפש

5 ה רעבַאר יד בָאב (Bob The Robber H5 ):

.ןשטנעמ םערָא וצ ביור יד טיג ןוא ךַייר יד לַייוו סעפַאס גניבַאר ,ןלזג עלעדייא םעד ף .עיצַארעּפָא רעטַייוו יד ןדנעוו וצ םיא ףליה .סרַאב דלָאג ןוא סעטָאנקנַאב ןופ שַאטס סיורג ַא זיא סע ווו קָאטש דרע רעד וצ ןלַאפ ןזומ .עלָאפעעּפ טַארַאּפַא סנַאלייוורעס יד ףיוא טַאק ןעמוקַאב טינ ןָאט ןוא סקַאל יד ןענעפע ילט