שפּיל ןַאּפַאי :3 ןַאזיס 4 רעבַאר יד בָאב אָנליין

                                   Bob The Robber 4 Season 3: Japan ליּפש

ןַאּפַאי :3 ןַאזיס 4 רעבַאר יד בָאב (Bob The Robber 4 Season 3: Japan):

.ןַאּפַאי וצ ןייג וצ ןסָאלשַאב בָאב בנג ןוא רעכערברַאפ טמירַאב יד .טרָאד סעּפע ליוו סע זַא ןוא דנַאל ךַייר רעייז ַא זיא סָאד זַא דרעמור זיא סע .ןייטשרַאפ וצ ןביוהעגנא דלעה רעזדנוא ,עוויינג רַאֿפ ןליצ ךיז ןלעטש לייוו .םעד ןיא םיא ןפלעה טעוו ןַאּפַאי :3 ןַאזיס 4 רעבַאר יד בָאב טימ ליּפש יד ןיא ריא .םינינב ןדישרַאפ ןרָאפ וצ ןבָאה רימ .םורַא ןעמוקַאב וצ ףרַאד דלעה רעזדנוא סָאוו ,םעטסיס טַייהרעכיז ַא ןבָאה ייז​​ ןופ עלַא .קעווַא רעק ןוא ןעלסילש ןוא זרעוועל ענעדישרַאפ רַאֿפ קוק ,סָאד ןָאט וצ .םיא סלָארטַאּפ סאוו רעטכעוו ַא ןייז טעוו םינינב יד ןיא ךיוא .סע סַאּפייב וצ ןֿפרַאד טעוו ריא .סע ןענעפע ןוא רעכיז יד וצ ןייג ןענעק ריא יוזַא זיולב .עמרוט ןיא ןלעטש ןייז טעוו ריא רעדָא טפאכעג ןייז וצ טשינ זיא ךַאז טּפיוה יד