שפּיל לרוג ןופ םעדָאֿפ רָאָאמרעווע אָנליין

                                   Evermoor The Thread of Fate ליּפש

לרוג ןופ םעדָאֿפ רָאָאמרעווע (Evermoor The Thread of Fate ):

.רָאמרעווע סָאלש זעירעטסימ ַא ןיא סיוא טיירדעגסיוא ןשטנעמ גנוי ןופ עמריפ יד .סע זנוָא סאוו החּפשמ ןוא זיוה יד ןופ ץירקיס יד לַאווַארנַא ַארעט רעטקַארַאכ טּפיוה יד .גניוויירד בייהנָא וצ גנוטכיר סָאוו ןיא ריא ןגָאז טעוו רע ,ליוד רעיימ יד טימ ןדער .ןפע סקַאל דוס ןוא זלַאזַאּפ גניוולַאס רַאֿפ קיטנַאה ןיא ןעמוק טעוו טֿפנוקוצ רעד ןיא ץל

" "

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס