The Gatekeeper  ליּפש

רעּפעעקעטַאג יד (The Gatekeeper ):

.ץַאלּפ ןעמונעג טאה לקינייא ריא זַא דעדנַאמעד יז ,זיוה יד ןיא טרעהעג לוק ריא ןוא ע .רעטנוה טסַייג ַא ףיוא ןזיירק לָאמש ןיא טנאקאב ןעוועג זיא ַאמַארג זַא ןעזעגנייא איתמ .עיסימ ס' עבָאב ריא וצ רעסעסקַאס טרעוו ַא ןַייז ןוא עיצַאוטיס יד ןייטשרַאֿפ לגניי יד

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס