שפּיל ויקסער :סרעגנַאר טכַאמ אָנליין

                                   Power Rangers: Rescue ליּפש

ויקסער :סרעגנַאר טכַאמ (Power Rangers: Rescue):

.עמרוט ןיא םיא ןטלַאה ןוא טנַייפ יד דזיס סרעגנַאר יד ןופ רענייא .געוו ןייד ןיא קידנעייטש םיאנוש עלַא ןרעטשעצ ןוא דנַיירפ ןייז סיוא ןפלעה וצ דלעה .שינעטער יד עוולָאס ןפלעה טעוו סָאוו קיגָאל יד ןוא ,רעטופ יד וצ זיולב טינ ןצונ טע .רענעגנַאפעג ןטלאהעג זיא סָאוו ,סָאלש ריט יד ןענעפע ןענעק זַא לסילש יד וצ געוו יד .ןרילרַאפ טעוו ריא ןוא ,םיא ןריפסיו וצ טַייצ ןיא ןעמוקַאב טינ ןָאט ריא ביוא .זוויטּפַאק יד רעטָאּפ ןוא םיאנוש לָאמַא ַייב ץַאלּפ יד גנישטיר ,טזייוו ערטסקע ןעגנערב