שפּיל מייַן פּאָני פּאַרק אָנליין

                                   My Pony Park ליּפש

מייַן פּאָני פּאַרק (My Pony Park):

.סעינָאּפ ןגעוו ליּפש טעטילַאווק ךיוה רעייז .ערעדנא יד וצ ךעלנע טינ ערמַאגעל זיא קרַאּפ קיצניי ַא ןֿפַאש וצ ךעלגעמ .ץעּפ ןיילק וליֿפַא ןוא ,Friends ,סדרַאווַא ,ןטקודָארּפ ןגרָאז-עַייכ ,גרַאוונסע ,סעינָאּפ .ָארדיר וליֿפַא רעדָא יוו טינ טוט סעּפע ביוא ןוא ,גנירעלַאק קיצניי ַא ןבַיילק ןענעק רי

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס