שפּיל פּאָני שטיקל באַפּוצונג אָנליין

                                   Pony Cake Decoration ליּפש

פּאָני שטיקל באַפּוצונג (Pony Cake Decoration):

.עכמיס ןוא עינָאמרַאה ןופ רעפסָאמטַא ןַא קידנעטש זיא סעינָאּפ ןופ טלעוו רעד ןיא .ןעקנירט ןוא ץרעזיד קַאמשעג טימ סַאּפש ַא ןכַאמ וצ ןליוו ןוא ןכוזַאב וצ ריא ןדַאל סער ?רענלָאק-קידייל ןייג טינ ןָאט רימ ,סלריג .טנַאלַאט ַא יוו סע טאה ןוא ינָאּפ ַא רַאֿפ לקיטש ןייש ַא ןֿפַאש ס לאז .ןליּפש וצ זיומ יד ןצינ ,ןסַייברַאפ ןריצַאב

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס