שפּיל פּאָני גן עדן אָנליין

                                   Pony Paradise ליּפש

פּאָני גן עדן (Pony Paradise):

.דליב םעד ןשיוט ןוא דרָאב קירוצ גנַאל ןופ ןעזסיוא יד טימ טנעמירעּפסקע וצ ןעמַאזוצ Carefully רעדיילק ןרעדָאמ ןבַיילק ןוא בָארעדרַאג ריא ןופ טלַאהניא יד ןענעייל. .ץרעקס ןוא סּפַאט ןוא זיסערד ףיוא ןריבורּפ .טנעמירעּפסקע וצ ןקָארשרעד ןייז טשינ טסלאז וד - לייטסרעכ ןשיוט .ץנַאמַאנרָא ןוא סעירָאססעסקַא דליב ַא ןגייל וצ ןסעגרַאפ טשינ טסלאז וד

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס