משחק אופנוען נורא באינטרנט

                                  Hardcore Bike קחשמ

אופנוען נורא (Hardcore Bike):

.םינעונפוא לש םייח תויחל ךירצ התא קחשמב .ךירצש ומכ הז תא להנל בושח ,קתתשמ קזח עונפוא .ונרוביג הכחמ תוציפק תוציר לש בר רפסמ .ףיעהל ,ףיעהל :קירט תצק תושעל ןמזה ותואבו ,לזרב סוסהמ לופיל אל רקיעה .הזחמה לע ץחל ,עונמה תגאש תא בהוא ימ