משחק מוטו 2 אליפות באינטרנט

                                  Bike Champ 2 קחשמ

מוטו 2 אליפות (Bike Champ 2):

.םתוא לוהינב ותונמוימ לכ תא תוארהלו ךלש לזרבה סוס לע פוה .םירחא םיניינעמ םירבדו תוציפק לש עפש שי םש ,תובר תוניינעמ תומר אוצמל לכות םויב .תודוקנ רפסמ תא לידגת התא זא ,םיפי םיקירט המכ עצבל ידכ המר לכ לע הסנ ,ןיינעמ ד