משחק הגרעין מוטוקרוס באינטרנט

                                  Nuclear Motocross קחשמ

הגרעין מוטוקרוס (Nuclear Motocross):

.תושרדנה תומישמה לכ תא עצבל לגוסמ היהי רשא הפילחמ תופיחדב קוקז אוהו ,תויופצ ית .רתויב השקהו רתויב םינכוסמה דחא אוה םויה לש רבעמה יכ ,תוומה םע םינפ לא םינפ שג .חכה םע ומיזגת לא ךלש םיינפואה לש ןוזיאה לע רומש